پس از تأکید رئیس جمعیت هلال احمر مبنی بر بهره مندی مضاعف از ظرفیت های علمی، فناوری و دانش بنیان موجود در کشور درجهت تسریع در انجام خدمت رسانی در حوزه بهداشت ، درمان و توانبخشی دکتر پیمان پیشگاهی ، مدیرکل توانبخشی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بازدید کرد .